Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

wertykal.com ważny od 13.06.2019 r.

 

SPIS TREŚCI:

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

 

6. REKLAMACJA PRODUKTU

 

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

Sklep internetowy www.wertykal.com dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.wertykal.com prowadzony jest przez P.H.U. Wertykal s.c. Jan Lipiarski, Krystyn Lipiarski, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem: 4115/2005, posiadający adres miejsca wykonywania działalności: ul. Śląska 116, 32-080 Zabierzów i adres siedziby firmy ul. Rodziny Poganów 76 32-080 Zabierzów NIP: 5130093669, REGON: 120098090

 

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 10 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

 

1.3. Definicje:

 

1.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

1.2. DZIEŃ KALENDARZOWY – jeden dzień od poniedziałku do niedzieli bez wyłączenia dni ustawowo wolnych od pracy.

 

1.3. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

 

1.4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 

1.5. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 

1.6. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

1.7. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

 

1.8. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym. O częstotliwości wysyłania newslettera i treści w nich zawartych decyduje Usługodawca. Zgoda na otrzymywanie newslettera jest dobrowolna.

 

1.9. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 

1.10. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

 

1.11. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.wertykal.com

 

1.12. SPRZEDAWCA lub USŁUGODAWCA – Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.wertykal.com prowadzony jest przez P.H.U. Wertykal s.c. Jan Lipiarski, Krystyn Lipiarski, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem: 4115/2005, posiadający adres miejsca wykonywania działalności: ul. Śląska 116, 32-080 Zabierzów i adres siedziby firmy ul. Rodziny Poganów 76 32-080 Zabierzów NIP: 5130093669.

 

1.13. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

1.14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

1.15. USŁUGOBIORCA lub Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

 

1.16. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

 

1.17. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta/Usługobiorcy składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

1.18. OFERTY PROMOCYJNE/WYPRZEDAŻE - oferty promocyjne i wyprzedażowe przedstawiane w sklepie internetowym „Wertykal” są ważne do wyczerpania zapasów. W przypadku wyczerpania się zapasu Sprzedawca skontaktuje się z Usługobiorcą, który złożył zamówienie, co do dalszego trybu postępowania.

 

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

 

2.2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj" oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

 

2.3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@wertykal.com lub też pisemnie na adres: ul. Śląska 116, 32-080 Zabierzów. Usługodawca zastrzega sobie możliwość przechowywania danych osobowych przez okres niezbędny dla wykonywania swoich obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa w szczególności w zakresie przepisów podatkowych.

 

2.4. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup" – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

 

2.5. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

 

2.6. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter" widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Dodaj". Na Newsletter można się również zapisać w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

 

2.7. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@wertykal.com lub też pisemnie na adres: ul. Śląska 116, 32-080 Zabierzów.

 

2.8. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 

2.9. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

2.10. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać :

- pisemnie na adres: ul. Śląska 116, 32-080 Zabierzów;

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@wertykal.com;

 

2.11. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 

2.12. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.2 Regulaminu.

 

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie przewidziane prawem podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 

3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

 

3.3.1 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po potwierdzeniu przez Klienta uprzednio złożonego przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.2. Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie wysyła na adres poczty elektronicznej Klienta prośbę o potwierdzenie otrzymanego zamówienia poprzez naciśniecie stosownie przesłanego linku. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić, nie będą realizowane.

 

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.1. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 

4. SPOSOBY I TERMINY ZAPŁATY ZA PRODUKT

 

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

 

1) Za pobraniem – płatność za dostarczony towar jest uiszczana gotówką przy odbiorze przesyłki. Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela celem weryfikacji, czy towar nie uległ uszkodzeniu w czasie dostawy.

 

2) Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy podany w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia

 

3) Gotówką, kartą płatniczą przy odbiorze osobistym zamówionego Produktu w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy przy ul. Śląskiej 116 w Zabierzowie (po wcześniejszym uzgodnieniu).

 

4) Płatność kartą płatniczą za pośrednictwem platformy PayU.

 

5) Płatność za pośrednictwem serwisu tpay.

 

6) Płatność za pośrednictwem systemu ratalnego banku Credit Agricole.

 

7) Płatność kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku braku zaksięgowania transakcji na koncie Sprzedawcy w powyższym terminie, zamówienie zostaje anulowane.

 

4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki z Produktem.

 

5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

 

5.1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 

5.2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:

 

1) Przesyłka pocztowa

 

2) Przesyłka kurierska

 

3) Odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy przy ul. Śląskiej 116 w Zabierzowie (po wcześniejszym uzgodnieniu).

 

5.3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 30 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 30 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 

1) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

2) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

5.4. Zamówienia będą dostarczane pod adres Klienta wskazany na formularzu zamówienia. W przypadku podania błędnego adresu dostawy sklep internetowy „Wertykal” zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta dodatkowymi kosztami wynikającymi z konieczności ponownej wysyłki towaru oraz kosztami zwrotu przesyłki do Sprzedawcy.

 

5.5. Dostawy Produktów zakupionych w Sklepie internetowym realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Klient zainteresowany zakupem Produktu z jego dostarczeniem poza teren Rzeczypospolitej Polskiej proszony jest o kontakt ze Sklepem w celu ustalenia możliwości i warunków takiej transakcji.

 

5.6. Klient w momencie dostawy Produktu powinien dokonać jego sprawdzenia w obecności dostawcy celem zweryfikowania czy nie nosi on znamion uszkodzeń. W przypadku, gdy opakowanie Produktu jest naruszone lub nosi znamiona uszkodzeń lub też stwierdzono uszkodzenie Produktu Klient ma obowiązek sporządzenia odpowiedniej dokumentacji zdjęciowej w obecności dostawcy przesyłki i zaznaczenia uszkodzeń w protokole odbioru. Wymaga się sprawdzenia przez Klienta dostarczonego Produktu w dniu jego dostawy i w razie zastrzeżeń co do stanu dostarczonego Produktu niezwłocznego ich zgłoszenia do Sprzedawcy w dniu ich stwierdzenia.

 

6. REKLAMACJA PRODUKTU

 

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, w sytuacji gdy sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.

 

6.2. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane w Sklepie Produkty. Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta.. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.

 

6.3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

 

6.4. Reklamacja dotycząca zakupionego w Sklepie produktu może zostać złożona przez Klienta w następujący sposób:

1)  pisemnie na adres: ul. Śląska 116, 32-080 Zabierzów;

 

2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@wertykal.com; (formularz do pobrania w formacie Microsoft Word, Acrobat PDF)

 

3) Reklamację można złożyć poprzez jej zarejestrowanie w internetowym panelu serwisowym wertykal: https://serwisant-online.pl/ca/ayzemc/login

 

6.5. Reklamacja zgłaszana Sprzedawcy z tytułu rękojmi Produktu powinna zawierać następujące dane: dane nabywcy, numer zamówienia, dane identyfikacyjne paragonu lub faktury VAT (jeżeli została wystawiona) lub inny dowód potwierdzający datę nabycia Produktu, nazwę i ilość Produktów podlegających reklamacji oraz dokładny opis przyczyny reklamowania Produktu. Klient może również wypełnić formularz reklamacyjny stanowiący zał. nr 1 do Regulaminu. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 

6.6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej skutecznego złożenia. Klient zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w takiej samej formie w jakiej została złożona reklamacja tj. pisemnie na wskazany przez Klienta adres dla doręczeń lub w drodze wiadomości elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail. Klient podczas składania reklamacji może podać preferowany przez siebie sposób kontaktu.

 

6.7. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Śląska 116, 32-080 Zabierzów. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

 

6.8. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 6.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 6.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego

 

6.9. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:

a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;

b. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniem, że Sprzedawca może odmówić naprawy lub wymiany towaru w przypadku gdy takie działanie jest niemożliwe do wykonania lub wymaga od Sprzedawcy poniesienia nadmiernych kosztów, niewspółmiernych do wartości Produktu.

 

6.10. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

 

6.11. Nie jest określony czas na usunięcie wady, np. naprawę. Sprzedawca powinien to zrobić w rozsądnym terminie.

 

6.12. W przypadku zgłoszenia przez Klienta do Sprzedawcy reklamacji z tytułu udzielonej gwarancji producenckiej Sprzedawca przekaże ją do producenta lub dokonana jej rozpatrzenia jako autoryzowany serwis producenta, w zależności od posiadanej umowy z producentem.

 

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 

7.1. Zgodnie z nałożonym na nas prawnym obowiązkiem informujemy, że konsumentom przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Możesz skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

7.2. Szczegółowe informacje na temat zasad dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php .

 

7.3. Konsumentowi przysługuje uprawnienie do korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, do których należą m.in. miejscy (powiatowi) rzecznicy konsumentów (https://www.uokik.gov.pl/pomoc.php); mediacje prowadzone przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały (np. http://www.krakow.wiih.gov.pl/Content/Page/podstawowe_informacje ).

 

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów przewidzianych przez przepisy prawa. . Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

 

1) pisemnie na adres: ul. Śląska 116, 32-080 Zabierzów;

2) za pośrednictwem udostępnionego przez Sprzedawcę formularza zwrotu (do pobrania format Microsoft Word, Acrobat PDF) i przesłanie go na adres: zwroty@wertykal.com

 

8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 

1) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

 

2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 

8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 

8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

8.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument powinien zwrócić Produkt na adres: ul. Śląska 116, 32-080 Zabierzów, razem z oryginałem dowodu jego zakupu .

 

8.7. Kosztów zwrotu Produktu do Sprzedawcy w przypadku skutecznego skorzystania z prawa odstąpienia od umowy nie pokrywa Sprzedawca, lecz Konsument - ponosi on bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (koszt wysyłki zwrotnej). Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 23 zł w przypadku przesyłek do 1 kg, ok. 35 zł dla przesyłek do 5 kg oraz ok. 40 zł dla przesyłek do 10 kg oraz ok. 90-160 zł w przypadku dużych gabarytów.

 

8.8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, jak również powstałych w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia Produktu w czasie jego zwrotu.

 

8.9. Konsument w miarę możliwości powinien zwrócić Produkt kompletny tj. zawierający wszystkie elementy zakupionego towaru wraz z załączonymi do towaru instrukcjami i kartą gwarancyjną, a także w oryginalnych opakowaniach producenta.

 

8.10. W sytuacji gdy konsument zwróci towar niekompletny lub niepełnowartościowy (noszący znamiona jego użytkowania, uszkodzony) Sprzedawca ma prawo pomniejszyć wartość należności podlegającej zwrotowi konsumentowi o wartość elementów brakujących, uszkodzonych, opakowania lub zużycia Produktu noszącego znamiona jego eksploatacji. O wysokości ewentualnych kosztów wyszacowanych z powyższych powodów Sprzedawca poinformuje konsumenta po dokonaniu oględzin zwróconego Produktu.

 

 

 

 

8.11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami, czyli takich którzy zakupili Produkty w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

 

9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 

9.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

9.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 

9.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 

9.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

 

9.7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

 

9.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. .

 

9.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

10.1. Wszelkie dane osobowe przekazane przez Klienta w ramach współpracy będą przechowywanie i przetwarzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych, w tym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO).

 

10.2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. Jan Lipiarski oraz Krystian Lipiarski – wspólnicy Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe WERTYKAL spółka cywilna, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem: 4115/2005, posiadająca adres miejsca wykonywania działalności: ul. Śląska 116, 32-080 Zabierzów i adres siedziby firmy ul. Rodziny Poganów 76, 32-080 Zabierzów, NIP: 5130093669, REGON: 120098090, informują, że są administratorem (dalej: Administrator) przekazanych danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji umowy i kontaktach handlowych z nią związanych. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy i uzasadniony interes Administratora danych polegający na wykonywaniu uprawnień związanych z umową, prowadzeniu dokumentacji rozliczeniowej oraz dochodzeniu i obrony przed roszczeniami. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do jej danych, żądania od nas ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również przeniesienia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które zostały nam udostępnione. W przypadku, gdy osoba której dane dotyczą uważa, że przetwarzamy dane w sposób niewłaściwy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane mogą być przekazywane firmom podwykonawczym, które będą brały udział w realizacji usług objętych umową, w tym firmom dostarczającym towar. Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania uprawnień wynikających z umowy oraz świadczonych usług i ich rozliczenia, a po tym czasie mogą być przetwarzane tak długo istnieje okres dochodzenia i obrony przed roszczeniami związanymi z umową lub usługami. W sprawach dotyczących danych osobowych można się kontaktować na adres email: biuro@wertykal.com W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, może być ona wycofana w każdym czasie. Sprzeciw co do przetwarzania lub wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

 

10.3. Dane Klienta będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę również do przekazywania informacji reklamowych w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności.

10.4. Klient ma prawo do wglądu w przechowywane przez Administratora jego dane osobowe, do ich zmiany lub żądania całkowitego ich usunięcia. Wszelkie uwagi, zastrzeżenia lub informacje dotyczące przechowywania przez Administratora danych osobowych prosimy zgłaszać na adres internetowy biuro@wertykal.com lub listownie na adres: ul. Śląska 116, 32-080 Zabierzów.

 

10.5. Rejestrując się w sklepie www.wertykal.com Klient ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów reklamowych od firmy Wertykal s.c.

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

 

11.2. Zmiana Regulaminu:

 

1) Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

 

2) W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

 

3) W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

 

11.3. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Sprzedawcy oraz producentów oferowanych Produktów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu Internetowego bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

 

11.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

11.5. Regulamin obowiązuje od dnia 13.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 Formularz reklamacyjny

 

Miejscowość, data: ………………………………………………                                                                    P.H.U. Wertykal s.c.

J.Lipiarski, K.Lipiarski

ul. Śląska 116

32-080 Zabierzów

FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

Imię i nazwisko konsumenta

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….

Adres konsumenta

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu

 

                ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

Nazwa towaru

 

……………………………………………………………………                 ……………………………………………………..……………….

Forma i data dowodu potwierdzającego zakup (prosimy załączyć)                                    Wartość towaru

 

Zgłaszam, że reklamowany produkt posiada następującą wadę ( szczegółowy opis wady, ewentualnie załącznik z opisem i zdjęciami)

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

Wada została wykryta (data) …………………………………….

 

Zgłoszenia reklamacyjnego dokonuję z tytułu gwarancji/rękojmi*

 

Sugerowany przez reklamującego sposób uwzględnienia reklamacji:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Czytelny podpis klienta

* Niepotrzebne skreślić

__________________________________________________________________________________________________

1)        Reklamacje można zarejestrować w internetowym panelu serwisowym wertykal: https://serwisant-online.pl/ca/ayzemc/login

2)        Produkt, zabezpieczony przed uszkodzeniem, wraz z wypełnionym zgłoszeniem, wydrukiem z panelu serwisowego jeżeli dokonano rejestracji i dowodem zakupu należy odesłać na adres:P.H.U. Wertykal s.c. J.Lipiarski, K.Lipiarski Ul. Śląska 116, 32-080 Zabierzów. Szczegóły dotyczące formy wysyłki towaru do reklamacji należy uzgodnić mailowo z pracownikiem sklepu.

3)        Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem.

4)        Reklamacja zgłoszona z rękojmi zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z Produktem, a z tytułu gwarancji zgodnie z warunkami gwarancji producenckiej.

Załącznik nr 2 Formularz odstąpienia od umowy przez konsumenta

Miejscowość, data: ………………………………………………                                                    P.H.U. Wertykal s.c.

J.Lipiarski, K.Lipiarski

Ul. Śląska 116

32-080 Zabierzów

 

Oświadczenie odstąpieniu od umowy / formularz zwrotu towaru

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

Imię i nazwisko konsumenta

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….

Adres konsumenta

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu

 

Oświadczam, że na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży:

 

Dane towaru i transakcji:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

Nazwa towaru

 

……………………………………………………………………                 ……………………………………………………..……………….

Numer dokumentu zakupu                                                                                                                       Wartość towaru

 

…………………………………………………………………….

data zawarcia umowy

 

Oświadczam, że zwracany produkt jest w pełni sprawny, kompletny i dostarczony razem z oryginalnym opakowaniem i oryginalnym dowodem zakupu .

Proszę o zwrot wartości towaru wraz z kosztem dostawy na konto bakowe:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

Numer konta/Bank

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….

Dane posiadacza rachunku

 

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu, dostępnym pod adresem www.wertykal.com

………………………………………………………………

Czytelny podpis klienta

_________________________________________________________________________________________________________________

1) Konsument ma prawo w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, do jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Odesłanie nam zakupionego towarów ma nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od wysłania niniejszego oświadczenia. Towar powinien być sprawny i nie powinien nosić śladów użytkowania świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia wraz z kompletem akcesoriów i dokumentów m.in. karta gwarancyjna, dowód zakupu. Konsument jest zobowiązany opakować produkt w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.

2) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

3) Zwrot należności za zwrócone towary, nastąpi w terminie 14 dni roboczych na wskazane konto od daty otrzymania zwrotu. Zgodnie z ustawą i regulaminem sklepu zwracana kwota ceny zakupu zostanie powiększona o najtańszą dostępną dla tego towaru formę wysyłki. Koszt zwrotu towaru do Sprzedawcy ponosi Kupujący.

 

 

Regulamin sklepu ważny do 12.06.2019 dostępny pod linkiem. POBIERZ

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl